Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Házirendből

 Részletek a Házirendből


1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez.
3. A tanulók minden olyan, az iskolán kívüli rendezvényen is kötelesek betartani a házirend előírásait – szervezőtől függetlenül -, ahol az iskola látja el a tanulók felügyeletét.
4. A házirend érvényes mindenkire, aki az iskola területén tartózkodik.
5. A házirend az iskola működése során jogszabályként funkcionál, a benne megfogalmazottak megszegése esetén jogorvoslatnak van helye.
6. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően kétévenként felülvizsgálja.

Az épület nyitva tartása:
Az iskola szorgalmi időben reggel 7 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig 16 óra 20 percig, illetve az egyéb programok befejezéséig, 20 óráig van nyitva.
 
Gyülekezés:
A szülők gyermeküket udvari gyülekező esetén az udvarig, rossz idő esetén az iskola földszinti zsibongójáig kísérhetik, és a tanítás végeztével ott várhatják meg. A bekísérés után - a zsibongó szűk tere miatt- kérjük, a szülők mielőbb hagyják el az iskola épületét.
Az iskolába 730-tól 740-ig kell megérkezni. Azoknak a felsős tanulóknak, akiknek nincs első órájuk, 830 –ra kell az iskolába érkezni, és az iskola udvarán várakozni, rossz idő esetén csendben a földszinti zsibongóban várják meg a becsengetést.
Gyülekezni az iskola udvarán kell.
Rossz idő esetén a földszinti zsibongóban.

Az ügyeletes nevelők 7 óra 30 perckor foglalják el helyüket. Az ügyeleti beosztás napi váltásban történik, a felnőttek munkáját tanulói ügyelet segíti. Az ügyeletes tanulók a 6. a 7. és a 8. osztályból kerülnek ki, az adott napon ügyelő főügyeletes osztályából.

A tanulóknak a 2. óra utáni, 20 perces szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő erre vonatkozóan más utasítást adhat a hangos bemondón keresztül. A tanulók az udvarról az ügyeletes nevelők és diákok irányításával a jelző csengetés után indulnak az osztálytermekbe.
A többi szünetet az iskolai folyosókon, illetve a földszinti zsibongóban kell elölteni. Az osztályteremben csak a pedagógusok felügyelete mellett tartózkodhatnak a tanulók. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak tanári engedéllyel lehet elhagyni.
A tanítási órák kezdetére a tanterem előtt a mindenkori hetes felügyeletével csendben kell sorakozni, illetve a tanteremben kell rendben várakozni.
Az iskola épületében órák után akkor tartózkodhatnak a tanulók, ha napközisek, ha az iskolában ebédelnek, tanulószobán, szakkörön, sportkörön, énekkaron, egyéb iskolai programon vesznek részt. A tanítás utáni programokra a földszinti zsibongóban kell gyülekezni.
Akinek nincs délutáni elfoglaltsága, köteles a legrövidebb útvonalon és a lehető leggyorsabban hazamenni.

d.) A tanórák védelme:
A tanuló kötelessége, hogy a tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásával segítse. Mindenkinek kötelessége figyelembe venni azt, hogy társainak joga van ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, illetve munkájukban senki ne zavarja őket.
A tanóra elkezdődött, ha az osztály bevonult a tanterembe és a nevelő becsukta az ajtót. Ettől a pillanattól a tanórát zavarni tilos, belépni csak igazgatói engedéllyel, vagy tanári utasításra lehet. Az elkésett tanuló (kivéve az előre bejelentett késés) a tanári szobánál jelentkezik, onnan pedagógus kíséri a tanórára.
A késést, a tanóra kezdetétől eltelt perc megadásával az osztálynaplóban regisztrálni kell.
Pedagógust az óráról csak különösen indokolt esetben intézményvezető engedéllyel, intézményi dolgozó hívhat ki. A tanulók felügyeletéről azonban ekkor is gondoskodni kell.
Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos! Amennyiben a mobiltelefon hangja ill. használata mégis megzavarja a tanítási óra ill. iskolai foglalkozás rendjét, a tanár azt elveszi, és csak a szülőnek adja vissza.
Fénykép és hangfelvétel készítése tilos az iskolában. Ha valaki fénykép és hangfelvétel készítésére alkalmas mobiltelefonnal olyan fényképet, illetve hangfelvételt készít, amely személyiségi jogokat sért (öltözők, szünetek, tanóra, stb.), a telefonhasználót felelősségre kell vonni!
Az iskola semmiféle mobiltelefonnal kapcsolatos káreseményért (elvesztés, eltűnés, rongálódás, stb.) felelősséget nem vállal, illetve ez ügyben vizsgálatot nem folytat. Egyéb elektronikai eszközökre (MP lejátszó) is a mobiltelefonokra vonatkozó szabályok érvényesek.
 
A tanórák védelmében bevezetjük az Arizona programot, amely egyfajta lehetőség a konfliktusok kezelésére a tanórán.
Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása – tanár, diák szenved a rendetlenkedőktől. Az Arizona Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban. Ha a tanórát zavarja egy tanuló (vagy akár egy csoport), akkor az ott tartózkodó pedagógus megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket vagy a csoport hangadóját, hasonlítsa össze viselkedését a 3 alapelvvel. Fel kell olvasnia a szabályokat, majd meg kell neveznie, melyik pont ellen vétett. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra. Amennyiben újra rendetlen ugyanaz a tanuló, felszólításra el kell hagynia az osztálytermet, már nem választhat, rövid időn belül az Arizona szobába kell mennie, hiszen megszegte ígéretét. (6. sz. melléklet)

A tanulói ruhás szekrényekre vonatkozó szabályok:
A tanulói ruhás szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani. Az ismételt felszólítás ellenére nyitva tartott szekrények használói a tanév hátralévő idejére a használati jogot elveszítik. A szekrénykulcsot a tanulók év elején megkapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek leadni. A kulcs elvesztése esetén a diák saját költségén köteles pótolni azt. Ha a szekrény zárja a nem rendeltetésszerű használat miatt romlik el, akkor a zárcsere és a pótkulcsok készíttetésének költsége a rongálót terheli.
A tanulói szekrények szolgálnak a tanulói ruházat, felszerelés, iskolatáska, értéktárgyak megőrzésére. Pl.: ebédelés, technika, számítástechnika, testnevelés óra, szabadidős tevékenység, stb. alatt az iskolatáska tárolására.
Az iskola a szekrényeken kívül elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azokat használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében.
A szekrények pótkulcsai az osztályfőnöknél vannak elhelyezve. Az osztályfőnök csak az adott szekrény használójának adhatja ki a pótkulcsot, melyet 10 percen belül vissza kell adni.

TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSA

1. A tanuló kötelessége, hogy:
a) A közoktatási törvény 12. § (1)-ében megfogalmazottakon túl,
b) betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
c) betartsa a számítógépes, a technika termek és a tankonyha rendjét (2., 3., 4. sz. melléklet),
d) tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
e) a szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók,
f) részt vegyen a tanórákon, a kötelező és a választott foglalkozásokon,
g) rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
h) érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, és azt írassa alá tanáraival, szüleivel,
i) az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
j) biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
k) a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha, rajz, technika felszerelés) magával hozza,
l) segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,
m) védje saját és társai egészségét, éppen ezért ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert, törekedjen az egészséges életmódra,
n) az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg.
o) az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő (sötét szoknya, nadrág, fehér blúz, ing) öltözékben jelenjenek meg.
p) betartsa az általános emberi együttélési szabályokat,

2. A hetes kötelessége:
(A hetesek megbízása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, és név szerint beírja az osztálynaplóba, eldönti, hogy a teremben maradhatnak-e a szünetben.)
a) Ügyel az osztály megfelelő sorakozására a tanterem előtt.
b) Letörli a táblát.
c) Az óra elején jelenti a hiányzókat.
d) Ha csengetés után 5 perccel nem érkezik meg az osztályt tanító nevelő, akkor jelenti azt a tanári szobánál.
e) Az óra végén letörli a táblát és ellenőrzi a terem rendjét (padok tisztaságát, székek elhelyezését). A tantermet utolsóként hagyja el.
f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel őt megbízzák. Ha a hetes hiányzik, helyettese – a névsorban utána következő – köteles a feladatokat elvégezni.
A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a közoktatási törvény 76.§ -a tartalmazza.

3. A tanulók mulasztásának igazolása
3.1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.
3.2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének 3 nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időre engedélyt csak az iskola igazgatója adhat. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb (három napon belül) bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
3.4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon belül
- három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
- három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
3.5. Ha a 3.4. pontban megjelölt időn belül a hiányzás igazolása nem kerül bemutatásra, a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni, és a közoktatási törvényben meghatározottak alapján kell eljárni.
3.6. Ha a tanuló hiányzása (bármilyen jogcímen) az 5 napot várhatóan meghaladja, a szülő köteles a hiányzás okát, várható időtartamát az osztályfőnöknek, vagy az iskolatitkárnak személyesen vagy telefonon a 3. napot követően bejelenteni.
3.7. Ha a tanuló elkésett, a tanóra kezdetétől eltelt perc megadásával az osztálynaplóban regisztrálni kell. A késést igazolni kell. 45 perc igazolatlan késés után 1 igazolatlan órát kell adni a tanulónak A késés időtartamától függetlenül minden 3. igazolatlan késés után a szülőt értesíteni kell.
Iskolapszichológusi vizsgálatra kötelezés. Az iskola pszichológusi vizsgálaton való részvétel célja a tanuló megóvása és ettől el nem választható módon a közösségi munka zavartalanságának biztosítása. Ha a tanuló magatartásával zavarja a közösség munkáját a nevelőtestület kérheti a tanuló iskolapszichológusi vizsgálatát. Ezt megelőzően kérik a tanulóközösség értékelését az érintett tanulóról, illetve az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok behívatják a tanuló szüleit, vázolják a problémát, és javasolják a vizsgálatot. Amennyiben a szülővel történt megegyezés eredménytelen, az iskola kéri a jegyző segítségét.

A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak felszerelésének védelme érdekében szükséges rendelkezések:
a) A II. 1/f pontja,
b) Az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit köteles mindenki rendeltetésszerűen használni. Ha károkozás történik, akkor a közoktatási törvény 77. §-a szerint a szülőnek kártérítést kell fizetnie.
c) A személyes holmijára mindenki maga vigyázzon; az iskolai munkához nem tartozó tárgyakat az iskolában nem lehet behozni, ha mégis behozzák, a bekövetkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
d) Az épület, és a tantermek tisztaságára mindenki köteles ügyelni. A szemetet a hulladékgyűjtőkbe kell tenni.
e) Az iskolába a tiltás ellenére behozott tárgyakat a nevelő köteles elvenni a tanulótól, és a szülőt írásban értesíteni, hogy a szülő mikor, kinél veheti azt át.